Członkostwo

 1. Do Klubu Przyjaciół „Połączonych” należeć mogą wszyscy członkowie PZW, także spoza Nadnoteckiego Okręgu PZW, po wniesieniu corocznie stosownych opłat oraz uiszczeniu składki członkowskiej na konto Klubu Przyjaciół „Połączonych”, w kwocie nie mniejszej niż ustalona przez Walne Zebranie Członków Klubu.
 2. Członek PZW może wstąpić do Klubu na podstawie wyrażenia woli zostania członkiem Klubu i deklaracji realizowania celów działania zawartych w niniejszym regulaminie. Ostateczną decyzję o przyjęciu do Klubu podejmuje Zarząd Klubu.
 3. Członkowie Klubu dzielą się na:
  • zwyczajnych,
  • młodzieżowych,
  • wspierających i honorowych.
 4. Klub zrzesza członków na warunkach podanych poniżej:
 • członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, przyjmująca regulamin Klubu, zobowiązująca się uiszczać stosowne składki i jest członkiem PZW,
 • członkiem młodzieżowym może zostać osoba fizyczna która nie ukończyła 18 lat i jest członkiem PZW. Z chwilą ukończenia 18 roku życia członek młodzieżowy staje się pełnoprawnym członkiem zwyczajnym Klubu,
 • członkiem wspierającym i honorowym może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub prawna, która zadeklaruje poparcie materialne i rzeczowe na rzecz Klubu. Członków wspierających przyjmuje na podstawie deklaracji Zarząd Klubu. Osoba prawna działa przez swojego przedstawiciela.
 1. O skreśleniu z listy członków decyduje Zarząd Klubu.
 2. Skreślenie z listy członków Klubu może nastąpić poprzez:
  • rezygnację pisemną złożoną Zarządowi Klubu,
  • w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego PZW,
  • nie uiszczenie składki członkowskiej,
  • działanie sprzeczne ze regulaminem Klubu lub Statutem PZW.
 3. Od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Klubu, które zainteresowany składa w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia zainteresowanemu przez Zarząd decyzji o skreśleniu. W przypadku nie złożenia odwołania decyzja wchodzi w życie.
 4. Członkostwo ustaje na skutek śmierci, pisemnej rezygnacji, wydalenia członka z Klubu, oraz nieopłacenia w terminie składki, o której mowa w pkt.

Prawa członków Klubu

 1. Członek Zwyczajny Klubu ma prawo:
  • uczestniczyć w decydowaniu o sprawach Klubu,
  • uczestniczyć w Walnym Zebraniu Klubu,
  • wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Klubu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie,
  • wysuwać postulaty i wnioski do władz lub organów Klubu, poddawać krytyce ich działalność oraz zwracać się do nich z pytaniami i skargami,
  • nosić odznakę Klubu.
 2. Członek wspierający i członek młodzieżowy Klubu, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w punkcie 1 niniejszego paragrafu.

Obowiązki członków Klubu

 1. Członek Zwyczajny Klubu ma obowiązek:
  • przestrzegania regulaminu i uchwał władz Klubu,
  • czynnie uczestniczyć w pracach Klubu,
  • uiszczać składki członkowskie, wg. uchwalonego przez Walne Zebranie Klubu harmonogramu składek,
  • przestrzegać zasad etyki wędkarskiej oraz kierować się zasadami koleżeństwa, stać na straży dobrego imienia PZW, Klubu i godnie reprezentować Klub na zewnątrz,
  • czynnie popierać cele Klubu dla dobra PZW,
  • wykonywać sumiennie zadania, które zostaną mu powierzone przez władze Klubu, chronić mienie Klubu jako wspólnego dobra wszystkich jego członków,
  • uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu,
  • każdy członek Klubu powinien być Strażnikiem Społecznym PZW.
 2. Członek wspierający Klubu jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał władz Klubu.