Regulamin łowiska

 1. Odcinek rzeki Dobrzycy i Piławy objęty statusem Łowiska Ochronnego Klubu Przyjaciół „Połączonych” – Łowisko NO KILL.
  Łowisko „Połączone” użytkowane jest przez Okręg Nadnotecki PZW w Pile, patronat nad łowiskiem sprawuje Klub Przyjaciół „Połączonych”.
  Łowisko ma status „łowiska ochronnego” i obejmuje Rzekę Dobrzycę od mostu drogowego poniżej drugiego Ośrodka Pstrągowego w Tarnowie do połączenia tj. 1,9km, rzekę Piławę od dolnej granicy obrębu hodowlanego w Zabrodziu do mostu drogowego Stara Łubianka-Krępsko tj. 5.km.
 2. Zasady wędkowania na Łowisku Ochronnym „Połączone”.
  1. Na łowisku ochronnym obowiązują przepisy RAPR PZW oraz inne szczegółowe przepisy i komunikaty zawarte w niniejszym regulaminie oraz obwieszczane na tablicach informacyjnych.
  2. Gospodarzem Łowiska „Połączone” jest Klub Przyjaciół „Połączonych”.
  3. Łowisko dostępne do wędkowania metodą muchową i spinningową.
  4. Od 1 września do 31 stycznia zakaz spinningowania.
  5. Od 1 października do 30 czerwca zakaz brodzenia w rzece Piławie na odcinku od dolnej granicy Ośrodka w Zabrodziu do połączenia z rzeką Dobrzycą.
  6. Do połowu należy używać wyłącznie much i przynęt spinningowych wykonanych na haczykach i kotwiczkach bezzadziorowych, obowiązkowe jest posiadanie podbieraka.
  7. Do połowu na łowisku „Połączone” uprawnia imienne zezwolenie na wędkowanie na Łowisku Ochronnym „Połączone” wystawiana przez Okręg Nadnotecki w Pile.
  8. Obowiązuje całkowity zakaz zabierania pstrąga potokowego i lipienia.
   – pozostałe gatunki ryb zgodnie z regulaminem amatorskiego połowu ryb.
  9. Zabieranie pozostałych gatunków ryb reguluje regulamin amatorskiego połowu ryb.
 3. Wszystkie środki pozyskane z dobrowolnych wpłat na ochronę i zarybienie będą zagospodarowane na potrzeby łowiska tj. na ochronę łowiska i zarybianie.
 4. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość dobrowolnej wpłaty na ochronę i zarybienie.
  1. Zezwolenie na wędkowanie wystawiane jest wg. wzoru w załączniku nr1 do regulaminu.
  2. Zezwolenie na wędkowanie jest numerowane i wystawiane imiennie.
  3. Zezwolenie posiada roczny lub okresowy termin ważności.
  4. Ilość zezwoleń i wysokość dobrowolnych wpłat na ochronę i zarybienie na łowisku ochronnym na dany rok ustala Gospodarz Łowiska, po uprzedniej akceptacji ZO Nadnoteckiego w Pile.
  5. Informacja o wysokości dobrowolnych wpłat na ochronę i zarybienie podana załączniku nr 2.
  6. Ilość zezwoleń jednodniowych ograniczona do 20 szt. dziennie.
 5. Wędkarz przed rozpoczęciem wędkowania winien wpisać w rejestr datę połowu, a następnie każdą złowioną i wypuszczoną rybę gatunków objętych zakazem zabierania oraz każdą z pozostałych gatunków bezpośrednio po jej uśmierceniu. Po zakończeniu połowu należy rejestr połowów zwrócić w punkcie wydawania zezwoleń w Okręgu Nadnoteckim, nie zwracanie wypełnionych rejestrów przez wędkarza będzie groziło zakazem połowu na łowisku w przyszłości.
 6. Wędkarz przebywający na łowisku zobowiązuje się do bezzwłocznego okazania karty wędkarskiej, legitymacji PZW i zezwolenia na połów na łowisku ochronnym funkcjonariuszom PSR, Policji, Społecznej Straży Rybackiej oraz Straży Leśnej a także pokazać złowione ryby.
 7. Naruszenia regulaminu połowu na łowisku będą skutkować odebraniem zezwolenia, wnioskami do sądu koleżeńskiego, mandatami wystawianymi przez Policję ,PSR lub Straż Leśną lub skierowaniem sprawy do sądu.
 8. Wędkarz na łowisku musi pozostawić po sobie porządek, a w stosunku do kolegów wędkarzy i opiekunów łowiska winien odnosić się z szacunkiem.
 9. O każdej nieprawidłowości lub zagrożeniu wędkarz winien powiadomić opiekuna łowiska lub władze ZO PZW.

W pozostałych kwestiach zasady połowu regulują Zasady amatorskiego połowu ryb na wodach górskich.

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.